...

معرفی کادر مجتمع مدارس مسجد صفا

جناب آقای حاجیان زاده جناب آقای حاجیان زاده مدیریت مجتمع
جناب آقای حاجیان زاده مدیریت مجتمع کارشناس مهندسی مکانیک جزئیات پروفایل
جناب آقای درویش جناب آقای درویش معاونت روابط عمومی
جناب آقای درویش معاونت روابط عمومی کارشناس ارشد روابط عمومی جزئیات پروفایل
جناب آقای جانی زاده جناب آقای جانی زاده معاونت آموزشی
جناب آقای جانی زاده معاونت آموزشی دکترای مهندسی مکانیک جزئیات پروفایل
جناب آقای امیر آبادی جناب آقای امیر آبادی معاونت تربیتی
جناب آقای امیر آبادی معاونت تربیتی دکترای مهندسی پزشکی جزئیات پروفایل
جناب آقای هوشمند نیا جناب آقای هوشمند نیا معاونت مالی
جناب آقای هوشمند نیا معاونت مالی کارشناسی مهندسی صنایع جزئیات پروفایل
جناب آقای محمودی جناب آقای محمودی معاونت انفورماتیک
جناب آقای محمودی معاونت انفورماتیک کارشناسی مهندسی نرم افزار جزئیات پروفایل